A ló idomítása szabadban-Brudermann Rezső 1903 A lónak nyereg és lovashoz való szoktatása és fürgén járóvá tétele Napi leckékben: 19.nap - 40.nap

2013.10.01 21:41

19.nap

A fordulatoknak mindig több és több figyelem szentelendő. A szár és a testsúly által  adandó segítségek a fiatal lóval még könnyebben megértethetők, a lovász az egyenes vonalról gyakrabban jobbra vagy balra rézsut elfordít és ismét az egyenbe visszatér. Miután a vezetp szár most már nem akadályozza, ezen fordulatok nagyobbak lehetnek és több vezetéssel eszközölendők.


20.nap

A vezető szár a mai naptól kezdve az idomító által nme használandó, a lovász azt azonabn kezébe veszi, a fiatal ló pedig  a lóápoló által lesz néhány lépést vezetve, mialatt az idomító az öreg lóval a fiatal ló mellé megy és azt mozgásban felveszi.
Ha az eddig végrehajtott gyakorlatok a lovat a zablához hozzászoktatták, ha az idomítás okszerűen és fokozatosan haladt és ha a lótáp az erő fokozatához kellő mértékben hozzájárult, akkor a fiatal ló már több érzéssel megy rá a szárra és belső ösztönből is több kedvvel megy előre.


21.nap

Mostmárt ideje lesz a fiatal lovat a combsegítségekre is megtanítani, ami azáltal érhető el legjobban, ha a lovász a combsegítséggel egyidejűleg a nyelv- és pálva segítségeket is használja; semmmi körülmények között sem szabad megtűrni, hogy lábaival a ló oldalát verdesse, még kevésbé, hogy azokat ész nélkül összeszorítsa, ettől minden érzékeny állat megriad, s ez sokszor igen hátrányos következményekkel jár.


22.nap

A haza lovaglásnál, ügetésben, az idomító fokozatosan messzebb és messzebb maradjon le a fiatal ló mögött, a lovász pedig a lépésbe való átmenet után is maradjon egyedül elöl. Ilyen viszonyban történik a haza lovaglás. Az idomító, aki 10-15 lépésre a fiatal ló mögött lovagol, azon esetben, ha az az előre való menésnél nehézségeket csinálna, vagy makacskodna és a lovász jó bánásmóddal nem érne el eredményt, előre siet s ezáltal a fiatal lovat megnyugtatja.


23.nap

Ha az idomító maga akarja a lovat idomítani, a mai naptól kezdve maga üljön fel a lóra, a lovász pedig az öreg lóre ülve kísérje.
A lovász eleinte csak néhány száz lépésig lovagol a fiatal ló mellett, azután elmarad 10-15 lépésre, és csak az idomító intésére siet ismét előre, amidőn az valamely okból nem tud  afiatal lóval előre jutni, ha csak erőszakot nem gyakorolna, ami azonban még igen korai volna.
Ahhoz, hogy a fiatal, rendszerint félénk lóval megrakott szekerek mellett, hidakon, vagy pocosján át fennakadás nélkül lovagolhassuk, továbbá, hogy kutyák támadásánál, vagy egyéb lármásés ijesztő tárgyak mellett való elhaladásnál nyugodtan megtarthassuk, egy bizonyos fokú ügyesség és a ló tulajdonságainak ismerete, ezeken kívül türelem, nyugodtság és elszántság szükséges,mert ezen utóbbi tulajdonságokat, valamint az esetleges habozást is a ló a lovas alatt nagyon jól megérzi. Egy fiatal ló eleinte minden szokatlan vagy idegen tárgy mellett lassan,ügetésből mindig lépésbe át m4nv4 lovagolandó; ilyen alkalmakkor az ügetésből lépésbe való átmenet mindig az illető tárgytól nagyobb távolságra töreténjen, hogy a fiatal ló az előrevigyzat okát észre ne vehesse, különben később egy újabb munkát igényelne, hogy bármi mellett is egyformán, nyugodtan és akadékoskodás nélkül ellovagolhassunk.
Ha a ló magát visszarartja, szárat kell engedni, ha oldlat ki akar térni, könnyen ellene kell dolgozni, mindkét esetben azonban előrehajtás és bátorító rábeszélés, simogatás által, igyekezni kell, amennyire lehet, a tárgy mellett ellovagolni.
Nem szükséges az ijedtséget okozó tárgyra egyenesen rálovagolni; sokkal jobb ahhoz ív alakban vgay fokozatosan és elővigyázatosan közeledni. Mozgó tárgyakat pl. kocsikat, csapatokat, legjobb egy ideig követni; ezáltal a ló leghamarabb megszokja azokat.
Ha a fiatal ló a tárgyon tról haladva félelemben  a lovast elakarja ragadni, azt erős kézzel és nyugodtan a nyeregben ülve meg kell akadályozni.


24.nap

Az idomító mostmár minden fáradtságát oda összpontosítsa, hogy a fiatal ló a csikózablára több támaszkodást nyerjen és hogy minden jármódban élénken haladjon, vagyis úgy lépésbe, mint ügetésben a lótól egyforma tevékenységet kell követelni.Ez legjobban a comb, nyelv és pálca segítségek helyes alkalmazása, a nagy fordulatok szorgalmas gyakorlása és ezekkel összhagzásban egy feltétlenül könnyű, érző kéz által érhető el.


25.nap

Ha az idomító érzi, hogy a ló kezd rámenni a szárra, akkor ügetésben egyekezni kell mindig jobban és jobban szárba hajztani, addig, amíg el nem éri, hogy a ló magától felveszi a szárat, s nem csak kétségbeesésből támaszkodik arra.


26.nap


A vezető szárat mostmár teljesen nélkülözni lehet. A lóápoló a fiatal lovat néhány lépést az istállóban elvezeti és onnan egyedül lesz tovább lovagolva. Az öreg lóval a lovász csak akkor jön az istállóból, ha a fiatal ló már messze van.


27.nap

Mint eddig.


28.nap

A lovaglás ma már 1,5 órára terjed. Ezen idő alatt azonban többnyire lépés lovagolandó.


29.nap

A lovász megfigyeli távolról a lovat, hogy nem-e akar az istállóba visszatérni; - ha azonban látja hogy akadály nélkül elmegy - akkor visszatér.


30.nap

Mint eddig.


31.nap

A végrehajtandó gyakorlat már huzamosabb idő óta a következőkből áll: egyideig lépés lovaglás, mely alatt a fiatal ló szárra hozatik; jó ideig ügetés, mely alatt a ló mégjobban szárba és fürgén előre hajtatik; nagy fordulatok esteleg körök lépésben, és ezekkel felváltva egyenest lovaglás ügetésben.
Feltéve, hogy az idomító a gyakorlatok szorgalmas és mindig jobban követelt végrehajtásával s a ló kikötésével az istállóban, annak a szárra való könnyű támaszkodását elérte, az idomítás azon stádiumába jutott, hogy az öreg ló kíséretétől mostmár egyszer s mindenkorra eltekinthet. Ha azonban a ló még nincs biztosan a száron, vagy ha 1-2 nap múlva bizonytalanság következne be, feltétlenül ismét ki kell vinni az öreg lovat segítségül.


32.nap

Mint eddig.


33.nap

Ha a fiatal ló egyedül is jól rámegy a szárra, akkor az idomító elkezdheti ügetésben is a nagy köröket lovagolni. Ezeknél fődolog az egyenletes, élénk ütemes és a kéz érzésének fenntartása, hogy a szárak kellőképp hathassanak; mert amint  aló az ütemet lassítja, a szárakat meg kellene engedni, ami a vezetésnek véget vethetne, s helyette a szárak ide oda rángatása következne be. A testsúllyal ügetésben még többet kell segítenie mint lépésben, a csípők még nagyobb fordulatba hajlítandók, emellett azonban nem szabad a külső allábszárat elnyújtani, ellenkezőleg, az a ló mellett tartandó, hogy idejében hozzászokjék. A pálca a külső váll irányában tartandó; a segítségek evvel és nyelvcsettentéssel szükség szerint adandók. A nagy körhöz megfelelő terepet kell keresni; eleinte a kör csak egyszer lovagolandó ésutánna mindig egy darabig egyenest kell ügetni. Nem tévesztendő szem elől, hogy a körök mindkét kézen egyenlően, tehát a kellő vállalkozással lovagolandók.
Sok ló inkább fordul ez egyik, mint a másik felé. Az ilyenekkel addig nem szabad ügetésben kört lovagolni, míg zat lépésben teljesenbiztosan nem tudja. Hogy ezt elérjük, azon kézen, melyre a ló nem szeret fordulni, egy kört kétszer-háromszor - azt fokozatosan kisebbre szadva - kell lovaglni, utánna egy darabig egyenset, ezután ismét ugyanazon kézre kört stb.; ezen eljárás gyakrabban ismétlendő és a ló ezáltal játszva megtanul az illető szárnak engedelmeskedni. Ez egyszersmind a legjobb egy elrontott, elhajlított lovat ismét rendbe hozni, ennél azonban a körök ügetés és vágtában is lovagolandók, természetesen eleinte megfelelő nagyságban.


34.nap

Mint eddig.


35.nap

Mint eddig.


36.nap

Az idomítónak mostmár igyekezni kell a lovat erejének teljes kifejtésére rábírni. Azon alapelv tartandó mindig szem előtt, hogy minden jármód gyors, biztos és határozott legyen. Az ütemet különösen az ügetésnél kell a legnagyobb gyorsaságig fokozni, anélkül azonban, hogy a ló kényszerítve legyen folyton vágtában felvágni, vagy szár nélkül tova szaladni.
Ha a fiatal ló a gyorsított ütemből vágtába megy át, akkor nem szabad rögötn ismét ügetésbe venni, hanem méginkább előre és a szárba kell hajtani, csak bizonyos idő múlva lehet mindkét szár egyidejű és egyforma meghúzása átal ismét ügetésbe venni, s az az előző ütemben folytatandó. A ló mindig rövidebb  és rövidebb  vágtába való visszatartás, azt tevékenységének kifejtésében akadályozza és végeredménye rendszerint az, hogy a ló szár mögé kerül. Hirtelen megállítás vagy a szárak riszálása, félelmet és fájdalmat okoz és egyszerre tönkre teszi a hosszú, fáradságos munka gyümölcsét.
Az ügetés ütemének gyorsításában egy bizonyos mértéket kell tartani, mert nem vezetne eredményhez, ha a ló a túlerős előrehajtás következtében folyton vágtába ugrassa be. A lecke folyama alatt azonban az idomító egyszer igyekezzék elérni azt, hogy lova vágtába beugorjon, vagy támogassa abban, ha magától ugrott be. Hogy jobb vagy bal kére ugrik-e be, az teljesen mindegy, a fődolog, hogy a beugrás fennakadás nélkül történjen, s hogy a ló, ha nem is egy pillanat alatt, de simán menjen át vágtába, melynek üteme aztán biztos nyugodt kéz és ülés által egyenletesen megtartandó. A ló  erőállapotának megfelelő távolság után először ügetésbe,azután lépésbe kell átmenni.
Ezen eljárásnak két oka van: először, hogy a fiatal ló vágtasson is,másodszor, hogy az előremenéshez a ló kedve a lehetőségig fokoztassék. Ehhez szükséges azonabn, hogy az idomító egy egyenletes gyors ütemet lovagolni és a lóban bátorságot és a menéshez a kedvet - anélkül, hogy a hatért túllépné, felébreszteni tudja. Teljesen ellenkezne a céllal, a lovat egy lanyha vágtában lovagolni, mert ereménye rendszerint az, hogy ha a fiatal lovat ügetésben az ütem fokozására akarjuk szorítani, az egy lanyha rést rövid végtéba ugrana be, ami éppen olyan rossz, mintha eg ytúl tüzes loavs mindjért a vadászvágtával kezdené.


37.nap

Mint tegnap: lépés és ügetés munka, körök mindkét ütemben, azután vágta.


38.nap

Mint tegnap,vágta nélkül.


39.nap

Ha ---- mint többniyre ---- a fiatal ló kinyújtott nyakkal, fejét mélyen hordva megy, akkor el lehet kezdeni ügetésben a fejet a kezeknek kissé magasabban való tartása által kissé emelni. Ezen emelés azonban ne forduljon ráncigálássá vagy riszálássá, hanem a szárakank árző kézzel fokozatosan való meghúzása pedig mindig comb, nyelv, vegy pálca segítséggel kísértessék, hogy az ütem egyformán megtarthó legyen.
A lépésmunkánál egynelőre még nyugodt, kitartott szárral kell lovagolni. A lépésben való nagyon korai összeszedésének a következménye rendszerint valamelyik hátulsó lábbal való egyenletes lépés, mely sokszor annyira fokozódik, hogy a ló sántának tűnik fel. Tüzesebb lovak különösen könnyen esnek ezen hibába, melyből vagy egyáltalán nem, vagy csak fáradtságos munka árán szoktatható le.
Ma ismét lehet vágtázni - ne túl sokat, de élénk, gyors ütemben.


40.nap

Mint tegnap.
A nagykörök gyakorlására minden alkalmas terület felhasználandó, azok tökéletesítésére minsig több gond fordítandó.